ความหมายและประเภทของการประกันภัยรถยนต์

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

ในปัจจุบันประกันภัยรถยนต์นั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยประกันรถยนต์มีการมุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจเช็คประกันรถยนต์ได้เข้าใจในประกันภัยรถยนต์ในประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นตัวช่วยในการเลือกทำประกันให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของรถ เพื่อที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงที่มากับการใช้รถได้อย่างเหมาะสม

ความหมายของการประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ จัดเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง เพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์  นอกจากนี้ ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์ด้วย

การประกัน (Insurance) คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบสามส่วน คือ

  1. ผู้รับประกัน (Insurer)
  2. ผู้เอาประกัน (Insured) หรือผู้ถือกรมธรรม์ (Policy Holder)
  3. ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

ประเภทของการประกันภัยรถยนต์

  1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกว่า ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นกฎหมายที่รัฐบาลได้กาหนดขึ้น ซึ่งรถยนต์ทุกคันทุกชนิดจะต้องทำประกันภัยประเภทนี้  เนื่องจากถูกบังคับโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พรบ.) ประกันภัยประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย  หรืออนามัยของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถยนต์เท่านั้น ซึ่งไม่รวมค่า เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

  1. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  เป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองทรัพย์สินเมื่อมีความเสียหายจากการใช้รถ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เอาประกันภัยที่จะตัดสินใจจะทำประกันภัยรถยนต์ ที่มีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย  (บริษัทประกันภัย) เป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการของผู้ซื้อ โดยไม่มีผู้ใดบังคับ ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้จะรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และจากสถิติค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยรถยนต์ จะพบว่ามีการทำประกันภัยรถยนต์กันมากขึ้น ซึ่งจะแยกเป็นค่าเบี้ยประกันภัย ประเภทการประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย และค่าเบี้ยประกันภัยประเภทการประกันภัยรถโดยความสมัครใจอย่างไรก็ตาม การทำประกันภัยรถยนต์นั้น จะต้องมีการเช็คประกันรถยนต์ก่อนการเลือกซื้อทุกครั้ง เพราะจะมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยคู่สัญญาต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อกัน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแบบแผน

Tags:

Naomi Nguyen

webmaster

Top